Talks

2018 Aug 11
Volodymyr Sveredyuk

Phoenix Framework For Rails Developers

2018 Jun 22
Dmitry Zhlobo

Rails: The Good Parts

2017 Nov 24
Bogdan Denkovych

Rails 5.2.

2017 Apr 28
Volodymyr Byno

Data & Bounded Contexts

2015 Aug 25
Serge Tyatin

GIS on Rails

2016 Jun 24
Iryna Zayats

Digital Nomading on Rails