Talks

2017 Apr 28
Andrew Nashkolniy

Secret life of Git