Публічний договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР — ОФЕРТА

Фізична особа-підприємець Колісник Софія Зіновіївна (надалі — Бенефіціар), що діє на підставі державної реєстрації, номер запису 2 415 000 0000 091893 від 16.08.2018 р., - займається організацією та підтримкою спільноти #pivorak з одного боку,
та будь-яка юридична особа, фізична особа — підприємець та фізична особа (надалі — Пожертвувач), з іншого боку, які разом іменуються — Сторони, а кожна окремо — Сторона
укладають цей публічний договір — оферту (надалі — Договір), у разі прийняття акцепту умов цього Договору, про нижченаведене:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Поняття:
1.1.1. Cпільнота #pivorak (далі — #pivorak) — некомерційна спільнота людей, що на волонтерських засадах займається організацією освітніх подій #pivorak по Ruby та Ruby on Rails у Львові та по Україні – проведення безкоштовних зустрічей, обговорень, семінарів та лекцій, що націлені на підготовку і підтримку спеціалістів у галузі програмування, навчальних подій для програмістів та зацікавлених у програмуванні. https://pivorak.com/

1.1.2. Благодійною пожертвою - Pivorak donation (далі – Пожертва) визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону (частина перша ст. 6 Закону про благодійність)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Пожертвувач добровільно жертвує (безоплатно передає) Бенефіціару у власність грошові кошти **в довільно визначеній Пожертвувачем сумі в національній валюті України у безготівковій формі (далі – Пожертва), а Бенефіціар приймає Пожертву та зобов’язується використати її в цілях підтримки діяльності спільноти #pivorak відповідно до п.4.1. даного Договору.

3. ПЕРЕДАЧА ПОЖЕРТВИ

3.1. Перерахування Пожертви здійснюється Пожертвувачем в безготівковому порядку, в довільно визначеній Пожертвувачем сумі** в національній валюті України, шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Бенефіціара за допомогою платiжних карт Visa, MasterCard, LiqPay та інших iз використанням мережi Інтернет на сайті https://pivorak.com/, факт оплати є безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору.

4. ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Бенефіціар зобов’язується використати її в цілях підтримки діяльності спільноти #pivorak:
організації некомерційних, безкоштовних освітніх подій #pivorak по Ruby та Ruby on Rails у Львові та по Україні,
організації та проведення зустрічей, конференцій, обговорень, семінарів та лекцій, що націлені на підготовку і підтримку спеціалістів у галузі програмування, навчальних подій для програмістів та зацікавлених у програмуванні
друку та виготовлення промо- та інформаційних матеріалів
оренди приміщень для проведення заходів
оплату податків та зборів, необхідність сплатити які виникає у Бенефіціара на підставі отримання Пожертви
оплату послуг третіх осіб, що залучаються за грошову винагороду в процесі організації та проведення освітніх подій #pivorak та інше.
4.2. Сторонами погоджено необмеження використання Пожертви Бенефіціаром будь-якими строками з моменту її отримання чи конкретними способами, тому Бенефіціар має право самостійно визначати строки та конкретний порядок використання Пожертви, в межах цілей, визначених п.4.1 цього Договору.
4.3. Пожертвувач має право здійснювати контроль за використанням пожертви відповідно до мети, встановленої Договором. Пожертвувач має право вимагати, а Бенефіціар зобов’язується при отриманні такої вимоги надати Пожертвувачу звіт про використання Пожертви.
4.4. У разі порушення цільового використання Пожертви або її частини, Пожертвувач має право на власний розсуд або (і) вимагати від Бенефіціара повернення Пожертви, або (і) змінити Бенефіціара в порядку, визначеному законодавством.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Пожертва для цілей оподаткування визнається безповоротною фінансовою допомогою. Бенефіціар є фізичною особою-підприємцем на спрощеній системі оподаткування та не є платником ПДВ. Безповоротна фінансова допомога, отримана фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку включається до складу доходу і оподатковується за ставками, визначеними у п.п. 293.2, 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України (ПКУ).
5.2. Бенефіціар самостійно несе відповідальність за повноту та своєчасність сплати відповідних податків та декларування доходу, що виникають при виконанні умов цього Договору.
5.3. Згідно законодавства України суми переданих Бенефіціару Пожертв не включаються до складу податкових витрат Пожертвувача.
5.3. Сторони надають свою інформовану та добровільну згоду іншій Стороні на обробку його персональних даних в цілях, визначених Законом України «Про захист персональних даних».
5.3. Згідно ст. 642 ЦК факт оплати є безумовним прийняттям (акцептом) умов цього Договору. Здійснюючи оплату, Пожертвувач повністю і безумовно погоджується з умовами Договору без будь-яких винятків чи доповнень.
5.4. Всі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

РЕКВІЗИТИ БЕНЕФІЦІАРА

Фізична особа-підприємець Колісник Софія Зіновіївна

Реєстраційний номер облікової картки платника податків 3489406068

Номер запису реєстрації 2 415 000 0000 091893 від 16.08.2018 р.

Адреса реєстрації : вул. акад.Сахарова 60, кв.39, м. Львів, 79044

Р/р 26002053743812 Західне ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" м.Львів, МФО 325321